Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników („Ty”) stron, profili i funpage’ów w serwisach społecznościowych („Profil”) jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492113, NIP: 108-01-63-27, kapitał zakładowy w wysokości 30.005.000 PLN („Ferrero”, „my”, „nas”).
2. Możesz się skontaktować się z Ferrero lub inspektorem ochrony danych osobowych, którego powołaliśmy na adres email: iod.polska@ferrero.com.
3. Ferrero przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) zarządzania Profilem oraz prowadzenia z Tobą korespondencji związanej z tematem Profilu i wszystkimi tematami, z którymi się do nas zwrócisz, a także zapewniania porządku i bezpieczeństwa poprzez moderację komentarzy na Profilu, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu społecznościowego, na którym prowadzony jest Profil (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Ferrero polegający na zapewnieniu bezpiecznego kanału komunikacji z Ferrero poprzez Profil (art. 6 .1.f. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”),
b) marketingiem i promocją naszych produktów i usług na Profilu (podstawą jest Twoja zgoda wyrażona poprzez korzystanie z Profilu, w tym jego polubienie (art. 6.1.a RODO),
c) analizą aktywności użytkowników Profilu, prowadzoną m.in. za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie społecznościowym, w którym prowadzony jest Profil, w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostepnień naszego Profilu lub zamieszczonych na nim treści, sentymentu wypowiedzi oraz analizy demograficznej osób aktywnych na Profilu (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Ferrero polegający na zapewnieniu Ferrero informacji o odbiorze przez użytkowników naszych produktów i usług (art. 6.1.f. RODO),
d) przygotowania, przeprowadzenia i realizacji konkursów oraz ogłoszenia laureatów konkursów (podstawą przetwarzania jest Twoja zgody (art. 6 .1.a. RODO);
e) wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem, np. obowiązków podatkowych jeśli takowe wiążą się np. z przeprowadzeniem konkursu i przyznaniem laureatom nagród (postawą przetwarzania jest art. 6.1.c. RODO).
4. Ferrero przetwarza dane podane przez Ciebie w komentarzach lub wiadomościach prywatnych, Twój wizerunek, a także dane statystyczne o Twojej aktywności na Profilu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania tj.:
w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody - do momentu jej cofnięcia,
w przypadku przetwarzania danych na potrzeby udzielenia Ci odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji do czasu udzielenie odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji i na potrzeby dowodowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami - do czasu wygaśnięcia tych roszczeń,
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisów prawa - przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
6. Twoje dane osobowe są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Ferrero m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp., które przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy z Ferrero.
8. Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem serwisu społecznościowego, który może znajdować się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie zapewniają ochrony danych osobowych adekwatnej do poziomu ochrony w Unii Europejskiej, jednak dostawca platformy społecznościowej gwarantuje adekwatny poziom ochrony danych osobowych poprzez udział w programie Tarcza Prywatności. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych w serwisie społecznościowym znajdują się na w polityce prywatności tego serwisu społecznościowego (m.in. dla Facebook i Instagram na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Youtube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl)
9. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ferrero, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii;
prawo do aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacjach określonych w art. 17 i 18 RODO;
prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych dostarczonych przez Ciebie Ferrero w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją, które Twoim zdaniem wykluczają możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ferrero w określonym celu;
prawo do cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie, jeśli Twoja zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania – pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podejmowanych przed cofnięciem Twojej zgody.
10. Masz też prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu ochrony danych lub organu ochrony danych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem.
11. Wszelkie pytania i żądania związane wykonywaniem Twoich praw możesz kierować na adres: iod.polska@ferrero.com.