INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


FERRERO POLSKA COMMERCIAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 („Spółka”), działając w charakterze administratora danych osobowych, zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (Rozporządzenie (UE) 2016/679) dotyczącego ochrony danych osobowych („Rozporządzenie”), pragnie przekazać Państwu następujące informacje:

1. Rodzaje danych osobowych

Dane osobowe podawane przez Państwa w naszym Serwisie Konsumenckim, w tym Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres mailowy, adres fizyczny (jeśli jest wymagany) oraz szczegółowe informacje podawane przez Państwa w celu opisania zgłaszanego nam problemu (jeśli są wymagane), będą przetwarzane przez Spółkę zgodnie z Rozporządzeniem oraz krajowymi przepisami prawa i regulacjami, w tym decyzjami (jeśli takie są) właściwego Organu Nadzorczego, stosownie do przypadku.

Jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich mogą Państwo przekazać jedynie wtedy, gdy są Państwo do tego uprawnieni z racji pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub za wyraźną zgodą osoby, której dane te dotyczą. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za takie przekazanie danych i niniejszym potwierdzają to Państwo.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Spółka będzie przetwarzać dane przekazane przez Państwa w trakcie prowadzenia swojej działalności oraz głównie w celu 1) udzielenia odpowiedzi na Państwa ogólne pytania i/lub 2) zarządzania problemami, które Państwo zgłaszają Spółce i/lub 3) obrony samej Spółki.

Ponadto dane te będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym m.in. obowiązków wynikających z przepisów BHP, w celu prowadzenia postępowań sądowych (jeśli takie istnieją), prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości grupowej, przeprowadzania audytów wewnętrznych (bezpieczeństwa, wydajności, jakości usług), kontroli zarządzania oraz certyfikacji.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu dokonania powtarzających się ocen tego, czy wymogi etyczne i prawne ustanowione przez Spółkę w jej Kodeksie Etyki są przestrzegane.

W przypadku kierowania przez Państwa do Spółki pytań o charakterze ogólnym, przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi w oparciu o Państwa zgodę dorozumianą z uwagi na sam fakt zadawania pytań.

Przetwarzanie danych osobowych dla wszystkich pozostałych, wymienionych celów nie wymaga Państwa zgody, ponieważ Spółka jest upoważniona do przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia tj.: - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią takich jak zapewnienie odpowiedniej jakości produktów oraz usług jak również ochrona przed potencjalnymi roszczeniami.

3. Charakter zbierania i metody przetwarzania danych

W większości przypadków, z wyjątkiem podstawowych pytań zadawanych podczas rozmowy telefonicznej z pracownikami naszego Serwisu Konsumenckiego, zbieranie danych osobowych osób, których dane dotyczą, jest wymagane. W przeciwnym razie udzielenie odpowiedzi na jakiekolwiek Państwa pytania staje się niemożliwe.

Dane będą przetwarzane przez Spółkę, a także przez osoby, którym Spółka powierzyła przetwarzanie, głównie za pomocą systemów elektronicznych lub ręcznych oraz zgodnie z zasadami uczciwości, integralności i przejrzystości, które są wymagane przez Rozporządzenie i wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności osób zainteresowanych poprzez wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa (w tym, bez ograniczeń, poprzez uniemożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym − chyba że taki dostęp jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa − lub poprzez zapewnienie przywrócenia dostępu do danych po wystąpieniu istotnych lub technicznych wypadków)

4. Przechowywanie danych

Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, czyli przez okres:
  • 12 miesięcy w przypadku zapytań niezwiązanych z jakością naszych produktów (np. pytań o dostępność danego produktu w określonym kraju);
  • 24 miesięcy w przypadku zapytań związanych z jakością naszego produktu (np. skarg dotyczących świeżości danego produktu zakupionego w określonym supermarkecie);
  • 7 lat w przypadku zgłoszonych incydentów (np. alergii lub innych działań niepożądanych po spożyciu danego produktu).

5. Ujawnianie, rozpowszechnianie i przekazywanie danych

Bez uszczerbku dla obowiązku ujawnienia w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub umownych, dane mogą być ujawnione doradcom podatkowym lub prawnym, współpracownikom Spółki, organom rządowym lub innym podmiotom publicznym, jeżeli jest to wymagane w ramach przetargów, a także osobom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania takich danych, krajowym lub zagranicznym organom sądowym, lub innym organom publicznym w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, lub w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w tym w celu prowadzenia obrony przed sądami. Dane kontaktowe mogą być również ujawniane dostawcom Spółki okazjonalnie i z pojedynczych powodów, w tym − bez ograniczeń − jeżeli współpraca z którymkolwiek z tych podmiotów będzie konieczna do świadczenia usług.

Ponadto, dane mogą być również przetwarzane przez pracowników, którym powierzono zarządzanie umowami i usługami w ramach Spółki. W celu wykonania niektórych usług wiążących się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, Spółka może również korzystać z usług osób trzecich. Dane mogą być również ujawniane innym spółkom z „Grupy Ferrero” − to znaczy Spółce i każdej innej spółce znajdującej się w dowolnym momencie, bezpośrednio lub pośrednio, w posiadaniu i/lub pod kontrolą lub we współposiadaniu i/lub pod współkontrolą ze Spółką − jeżeli jest to konieczne dla koordynacji i kontroli Grupy. Spółki te są zobowiązane wykonywać czynności w charakterze podmiotów przetwarzających przetwarzając dane zgodnie z konkretnymi i odpowiednimi instrukcjami Spółki dotyczącymi metod przetwarzania i środków bezpieczeństwa określonych w odpowiednich umowach. Zarówno personel wspomniany powyżej, jak i zewnętrzne podmioty przetwarzające podjęły zobowiązanie do zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu zobowiązaniu prawnemu do zachowania poufności.

Pełną i aktualną listę spółek występujących w charakterze podmiotów przetwarzających dane można uzyskać na żądanie od naszego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres iod.polska@ferrero.com.

Dane osobowe nie będą rozpowszechniane. Co do zasady, dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej. Jednakże w przypadku konieczności przekazania danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do krajów, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych, Spółka podejmie działania mające na celu zapewnienie poziomu ochrony i zachowania danych, również poprzez zawieranie specjalnych umów, odpowiedniego do obowiązujących przepisów prawa, w tym poprzez zawieranie standardowych klauzul umownych.

Kopie zobowiązań podjętych przez osoby trzecie na mocy takich klauzul, jak również lista krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których zostały przekazane dane osobowe (jeśli dotyczy), można uzyskać na żądanie d naszego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres iod.polska@ferrero.com.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa przewidziane w Rozporządzeniu w odniesieniu do przetwarzania danych, o którym mowa w Rozporządzeniu, w tym prawo do:
  • uzyskania potwierdzenia faktu istnienia danych osobowych ich dotyczących i uzyskania do nich dostępu (prawo dostępu do danych);
  • aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania swoich danych osobowych (prawo do sprostowania);
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, w tym również takich danych, które nie są już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub które są przetwarzane w inny sposób (prawo do bycia zapomnianym i prawo do ograniczenia przetwarzania);
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (prawo do sprzeciwu);
  • cofnięcia uprzednio udzielonej zgody, jeśli taka została udzielona, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na tej zgodzie przed jej wycofaniem;
  • złożenia skargi do lokalnego unijnego organu nadzorczego lub do organu ochrony danych w Polsce (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO, którego dane kontaktowe są dostępne pod adresem https://www.uodo.gov.pl/pl ), w przypadku przekonania, że Spółka postępowała z ich danymi w sposób niezgodny z prawem;
  • otrzymania kopii w formie elektronicznej swoich danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz zostały przekazane Spółce w ramach umowy lub na podstawie zgody i zlecenia ich przekazania innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych).

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych. W celu skorzystania z powyższych praw oraz uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych przez Ferrero, prosimy o przesłanie wiadomości mailem do naszego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod.polska@ferrero.com.

7. Zmiany

Niniejsza Informacja weszła w życie w dniu 10 listopada 2020 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości niniejszej Informacji lub do aktualizacji jej treści, np. w wyniku nowelizacji obowiązującego prawa. Spółka poinformuje Państwa o takich zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu i z chwilą ich ogłoszenia zmiany takie staną się dla Państwa wiążące.

ENGLISH VERSION