Powrót

2021-06-11

FERRERO POTWIERDZA SWOJE ZOBOWIĄZANIE DO ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA OLEJU PALMOWEGO.

FERRERO POTWIERDZA SWOJE ZOBOWIĄZANIE DO ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA OLEJU PALMOWEGO.

 Aktualizując cele nakreślone w 2013 roku zakładające generowanie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych w całym łańcuchu wartości oleju palmowego Ferrero, nowa Karta odpowiada na wyzwania proponując działania angażujące dostawców i wykraczające poza wysokie standardy certyfikacji.

Luksemburg (3 czerwca 2021 r.) – W przeddzień Światowego Dnia Ochrony Środowiska przypadającego 5 czerwca, Grupa Ferrero z dumą prezentuje swoją nową Kartę Oleju Palmowego, w której przedstawia swoje stałe ambicje, aby przemysł produkcji oleju palmowego był dobry zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody. Pierwotnie ogłoszona w 2013 roku, pierwsza Karta Oleju Palmowego posłużyła jako siła napędowa dla rozwoju przez Grupę odpowiedzialnego łańcucha dostaw oleju palmowego. Było to publiczne zobowiązanie, które uwzględniało podstawowe wartości spółki oraz jej szerszą strategię zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj, Ferrero jeszcze bardziej umacnia swoje zobowiązania i chęć dalszego rozwoju poprzez uaktualnioną Kartę, która została ulepszona w oparciu o wiedzę zdobywaną w ramach procesu uczenia się na bieżąco i ścisłej współpracy z interesariuszami na każdym poziomie, począwszy od dostawców, poprzez organizacje pozarządowe, aż po partnerów ze świata nauki. Nowa Karta została opracowana we współpracy z Earthworm Foundation, organizacją non-profit skupiającą się na pozytywnym ulepszaniu łańcuchów wartości.
Punktem wyjścia dla Ferrero jest pozyskiwanie zrównoważonego oleju palmowego, który jest w 100% certyfikowany przez organizację RSPO (z ang. The Roundtable on Sustainable Palm Oil), czyli Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego, i identyfikowalny, a więc można odtworzyć jego pochodzenia aż do plantacji, z której pochodzi. Ferrero osiągnęła ten cel już w 2015 roku, stając się jedną z pierwszych globalnych firm, które tego dokonały. Podejście Ferrero do odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego idzie dalej niż wysokie standardy certyfikacji poprzez aktywne członkostwo w POIG (Palm Oil Innovation Group) i HCSA (High Carbon Stock Approach), dwóch najbardziej wartościowych inicjatywach certyfikujących działalność przedsiębiorstw spożywczych aktualnie obecnych w branży. W ramach tego podejścia nowa Karta nakreśla dalsze działania dotyczące trzech strategicznych obszarów uznanych za kluczowe w skomplikowanej branży, w której kwestie środowiskowe i społeczne są często głęboko zakorzenione, złożone i wzajemnie powiązane:
  • Prawa człowieka i praktyki społeczne: W Ferrero wierzymy w znaczenie budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego łańcucha wartości oleju palmowego, wymagając od naszych dostawców podjęcia odpowiednich środków w celu zapobiegania wszelkim formom wyzysku, niegodnym warunkom życia lub pracy. W Ferrero wykraczamy poza walkę o zapewnienie tych podstawowych praw, pomagając drobnym producentom rolnym budować odporność na zmieniające się uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne, a także poprawiając warunki pracy dzięki współpracy z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi i naukowcami. Rozumiemy również, jak ważne jest pełne zaangażowanie społeczności tubylczych w każdym przypadku, gdy może dojść do ekspansji gruntów rolnych.
  • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój: Naszym celem jest stworzenie łańcucha wartości oleju palmowego, który nie tylko szanuje środowisko naturalne, ale także staje się pozytywnym czynnikiem przyczyniającym się do odbudowania bioróżnorodności, gleby i systemów wodnych. Wśród inicjatyw podejmowanych w tym obszarze, zobowiązujemy się do przestrzegania zasady unikania wylesiania w łańcuchu dostaw, która oznacza zakaz sadzenia na torfie, zakaz używania ognia do karczowania terenu oraz zapewnienie ochrony lasów i siedlisk naturalnych. Ponadto wykorzystujemy system monitorowania satelitarnego Starling do identyfikacji potencjalnych wylesień na obszarze około miliona hektarów w naszym łańcuchu dostaw.
  • Przejrzystość dostawców: Zajmujemy się powyższymi kwestiami poprzez promowanie w pełni przejrzystego podejścia opartego na współodpowiedzialności w całym łańcuchu wartości, a także wymagając od wszystkich dostawców przestrzegania standardów Grupy. Czynimy to poprzez udostępnianie co pół roku listy olejarni, z których pozyskujemy olej palmowy. Wychodzimy poza te działania, publikując plan działania i coroczne sprawozdanie z postępów w realizacji celów określonych w Karcie, a także oddając do dyspozycji „Infolinię uczciwości”, za pośrednictwem której można poufnie zgłaszać wszelkie potencjalne skargi lub przypadki nieprzestrzegania zasad.

Ponadto, w wyniku ostatnich przejęć duża rodzina produktów Ferrero powiększyła się o nowe produkty i obecnie Ferrero pracuje nad tym, aby włączyć je do łańcucha dostaw poprzez dostosowanie ich do ogólnych standardów Spółki w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego.

Marco Gonçalves, Dyrektor ds. Zaopatrzenia i Orzechów Laskowych w Ferrero, powiedział: „W Ferrero, stosujemy podejście zakładające ciągłe doskonalenie naszego łańcucha wartości i rozumiemy wyzwania środowiskowe i społeczne stojące przed branżą produkcji oleju palmowego. Dlatego też z dumą potwierdzamy nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego w naszej nowej Karcie. Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą podróż edukacyjną i wykraczać poza wysokie standardy certyfikacji, podejmując konkretne działania, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonej branży.”

Bastien Sachet, Dyrektor Generalny Earthworm Foundation, dodał: „Zaktualizowana Karta jest przez nas mile widziana z trzech powodów: Po pierwsze dlatego, że jej punktem wyjścia jest zakończona sukcesem realizacja poprzednich zobowiązań, a zatem stanowi ona potwierdzenie filozofii przekuwania słów w czyny. Po drugie, Ferrero dowodzi swojego zaangażowania w dążeniu do środowiskowej i społecznej doskonałości, powiązanej z silnymi podstawowymi wartościami i dążeniem do długoterminowych zmian. Wreszcie, Karta zainspiruje inne firmy do podniesienia poprzeczki, ponieważ wspólne wspieranie się i działanie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia skali oddziaływania poza łańcuch dostaw jednej firmy."
W ramach tych działań i wybiegając w przyszłość, Ferrero z zadowoleniem przyjmuje nadchodzące propozycje Komisji Europejskiej w sprawie obowiązkowej należytej staranności i nowego prawodawstwa mającego na celu zminimalizowanie ryzyka wylesiania i degradacji lasów związanego z produktami dystrybuowanymi na terytorium Unii Europejskiej. Ferrero stoi na stanowisku, że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia skutecznego prawodawstwa unijnego w celu rozwiązania tych problemów i ustanowienia równych reguł gry dla zmotywowania do pozyskiwania bardziej zrównoważonych składników. W rzeczywistości, poprzez publiczne oświadczenie podpisane przez ponad 40 spółek, 25 maja 2021 roku Ferrero wyraziła poparcie dla wprowadzenia skutecznego prawa UE, które zajmie się globalnym wylesianiem, za które odpowiedzialna jest UE.
„Nasza nowa Karta Oleju Palmowego jest przykładem zaangażowania i działań Ferrero w kierunku odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego. Jednakże zmiany muszą objąć cały sektor. Zgodnie z tym przekonaniem uważamy, że odpowiednie przepisy unijne mające zastosowanie do wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw – w połączeniu z właściwymi ramami współpracy z krajami produkującymi – mogą zmienić reguły gry w zakresie transformacji systemowej łańcucha dostaw oleju palmowego oraz zapobiec negatywnym wpływom na środowisko i prawa człowieka”, powiedział Francesco Tramontin, Wiceprezes Grupy Ferrero ds. Centrum Polityki Publicznej i Spraw Instytucjonalnych na UE.
###
O Grupie Ferrero
Ferrero rozpoczęła swoją historię w małym miasteczku Alba w Piemoncie, we Włoszech, w 1946 roku. Dzisiaj, ze skonsolidowanym obrotem w wysokości przekraczającej 12,3 mld euro, Ferrero jest jednym z liderów rynku pakowanych słodyczy na całym świecie.
Grupa Ferrero jest obecna na całym świecie, zatrudnia ponad 37.000 osób i posiada 31 zakładów produkcyjnych. Ferrero jest producentem wielu kultowych marek, które są uwielbiane z pokolenia na pokolenie, w tym takich jak Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder i Raffaello, które są obecne i sprzedawane w ponad 170 krajach.
Więcej informacji na temat Grupy Ferrero można znaleźć na stronach www.ferrero.com i www.ferrerosustainability.com.