INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DETALIŚCI FERRERO POLSKA COMMERCIAL SP. Z O.O.


Administratorem Twoich danych osobowych jest FERRERO POLSKA COMMERCIAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 („Ferrero”).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak również w celu skorzystania z przysługujących Ci w związku z tym praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.polska@ferrero.com.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców nabywających produkty Ferrero od dystrybutorów
Jeżeli w ramach swojej działalności kupujesz produkty Ferrero od dystrybutorów naszych produktów, otrzymujemy od nich informacje dotyczące takich transakcji, w tym: nazwę lub firmę, pod jaką prowadzisz swoją działalność gospodarczą, adres Twojej działalności, nr NIP oraz dane odsprzedażowe (tj. wszelkiego rodzaju informacje dotyczące kupowanych produktów Ferrero).

Wyżej wymienione informacje stanowiące dane osobowe, będziemy przetwarzać w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów takich jak:
 • należyte wykonywanie naszych umów z dystrybutorami produktów Ferrero, w tym prawidłowa identyfikacja zaopatrywanych przedsiębiorców i prowadzenie rozliczeń;
 • wsparcie sprzedaży produktów Ferrero poprzez oferowanie (w tym za pośrednictwem dystrybutorów) specjalnych warunków sprzedaży produktów i specjalnych warunków współpracy w zakresie ich sprzedaży oraz prowadzenie działań merchandisingowych i marketingowych;
 • prowadzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne (w tym dla celów: planowania i analizy skuteczności działań marketingowych, sprzedażowych i promocyjnych, raportowania, planowania produkcji, rozwoju usług i sieci sprzedaży Ferrero, kształtowania oferty handlowej oraz warunków współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, analizy i weryfikacji rzetelności kupieckiej partnerów biznesowych Ferrero);
 • potwierdzenie nabycia produktów Ferrero przez konsumentów na potrzeby udziału przez nich w akcjach promocyjnych Ferrero i rozpatrzenia reklamacji;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców zrzeszonych w ramach sieci handlowych współpracujących z Ferrero
Jeżeli jesteś podmiotem zrzeszonym w ramach sieci handlowej, z którą Ferrero podpisała umowę dotyczącą współpracy, od organizatora Twojej sieci możemy otrzymywać informacje dotyczące Twojej działalności, w tym: nazwę lub firmę, pod jaką prowadzisz swoją działalność gospodarczą, adres Twojej działalności, nr NIP, nr ID sklepu w sieci handlowej, format sklepu oraz powierzchnię sali sprzedażowej.

Wyżej wymienione informacje stanowiące dane osobowe, będziemy przetwarzać w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów takich jak:
 • wsparcie sprzedaży produktów Ferrero poprzez oferowanie specjalnych warunków sprzedaży produktów i specjalnych warunków współpracy w zakresie ich sprzedaży oraz prowadzenie działań merchandisingowych i marketingowych;
 • prowadzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne (w tym dla celów: planowania i analizy skuteczności działań marketingowych, sprzedażowych i promocyjnych, raportowania, planowania produkcji, rozwoju usług i sieci sprzedaży Ferrero, kształtowania oferty handlowej oraz warunków współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, analizy i weryfikacji rzetelności kupieckiej partnerów biznesowych Ferrero).
 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców odwiedzanych przez przedstawicieli handlowych Ferrero
Jeżeli zostałeś odwiedzony przez przedstawiciela handlowego Ferrero, będziemy przetwarzać informacje związane z tą wizytą, takie jak: nazwa lub firma, pod jaką prowadzisz swoją działalność gospodarczą, adres działalności, dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe, nr NIP, szczegóły dotyczące wizyty (data, podjęte działania i in.).

Wyżej wymienione informacje stanowiące dane osobowe, będziemy przetwarzać w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów takich jak:
 • prowadzenie działań marketingu bezpośredniego produktów Ferrero i zapewnienie Ci wsparcia w zakresie sprzedaży naszych produktów;
 • zarządzanie pracą naszych przedstawicieli handlowych;
 • prowadzenie rozliczeń współpracy z partnerami biznesowymi Ferrero (w tym dystrybutorami i sieciami franchisingowymi) dotyczącej m.in. sprzedaży naszych produktów, merchandisingu i marketingu;
 • rozpatrywanie reklamacji złożonych przez Ciebie, konsumentów lub partnerów biznesowych Ferrero;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców kontaktujących się z Ferrero w sprawach związanych z prowadzoną przez nas działalnością
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który kontaktuje się z Ferrero telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne informacje, które przekażesz nam w swoim zgłoszeniu, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów takich jak:
 • rozpatrzenie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
 • Okres, przez jaki przechowujemy Twoje dane
Wyżej wymienione dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów przy czym:
 • dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (w tym dystrybutorami i sieciami franchisingowymi), będziemy przetwarzać przez okres ich obowiązywania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tymi umowami;
 • dane osobowe, przetwarzane przez nas dla celów marketingu bezpośredniego, wsparcia sprzedaży naszych produktów i usług oraz w celach analitycznych będziemy przetwarzać do czasu realizacji tych celów lub do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami możemy przetwarzać do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 • Odbiorcy Danych osobowych
 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z naszej grupy kapitałowej, naszym podwykonawcom (takim jak: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe) oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby jednak pojawiła się konieczność przekazania danych do krajów poza EOG, w tym do krajów, które nie oferują adekwatnej ochrony danych, Ferrero zobowiązuje się zapewnić poziom ochrony, który będzie adekwatny do wymagań prawa właściwego, w tym poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych i wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających.
 • Kopia takich ustaleń jak również lista krajów spoza EOG, do których dane osobowe zostały przekazane, zostaną Ci udostępnione po przesłaniu zgłoszenia do naszego inspektora ochrony danych na adres iod.polska@ferrero.com.
 • Przysługujące Ci prawa oraz informacje dodatkowe
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, że są one przetwarzane oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi, na przetwarzanie przez Ferrero Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/).

Twoje dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących Twojej osoby.
 • Zmiany
Niniejsza informacja weszła w życie 31 sierpnia 2022 r.

Powyższą informację mogą Państwo znaleźć na stronie www.ferrero.pl. Informacja może zostać zaktualizowana, o czym będziemy komunikować poprzez ww. stronę. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie aktualnej informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.