Polityka prywatności - media społecznościwe

1. Administratorem danych osobowych użytkowników („Ty”) oficjalnych polskich stron, profili i funpage’ów Ferrero i produktów Ferrero w serwisach społecznościowych („Profil”) jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492113, NIP: 108-01-63-27, kapitał zakładowy w wysokości 30.005.000 PLN („Ferrero”, „my”, „nas”).

2. Możesz skontaktować się z Ferrero lub inspektorem ochrony danych osobowych, którego powołaliśmy na adres email: iod.polska@ferrero.com.

3. Ferrero przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) zarządzania Profilem oraz prowadzenia z Tobą korespondencji związanej z tematem Profilu i wszystkimi tematami, z którymi się do nas zwrócisz, a także zapewniania porządku i bezpieczeństwa poprzez moderację komentarzy na Profilu, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu społecznościowego, na którym prowadzony jest Profil (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Ferrero polegający na zapewnieniu bezpiecznego kanału komunikacji z Ferrero poprzez Profil - art. 6.1.f. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”)),
b) marketingu i promocji naszych produktów i usług na Profilu (podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez korzystanie z Profilu, w tym jego polubienie - art. 6.1.a. RODO),
c) analizy aktywności użytkowników Profilu, prowadzonej m.in. za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie społecznościowym, w którym prowadzony jest Profil, w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostepnień naszego Profilu lub zamieszczonych na nim treści, sentymentu wypowiedzi oraz analizy demograficznej osób aktywnych na Profilu (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Ferrero polegający na zapewnieniu Ferrero informacji o odbiorze przez użytkowników naszych produktów i usług - art. 6.1.f. RODO),
d) przygotowania i przeprowadzenia konkursów oraz ogłoszenia laureatów konkursów (podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 .1.a. RODO);
e) wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem, np. obowiązków podatkowych, jeśli takowe wiążą się np. z przeprowadzeniem konkursu i przyznaniem laureatom nagród (postawą przetwarzania jest art. 6.1.c. RODO).

4. Ferrero przetwarza dane podane przez Ciebie w komentarzach dostępnych publicznie lub wiadomościach prywatnych, w tym Twoje imię i nazwisko, avatara lub wizerunek, a także dane statystyczne o Twojej aktywności na Profilu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Ferrero korzysta z funkcji statystyk strony w serwisie Facebook. Statystyki strony to dane zagregowane, które ułatwiają zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników kiedy odwiedzają Profil. Statystyki strony mogą być oparte na Twoich danych osobowych gromadzonych w powiązaniu z odwiedzinami Profilu lub Twoimi działaniami na Profilu. Ferrero i Facebook Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzania danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Według nich, Facebook Ireland przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania tj.: (i) w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody - do momentu jej cofnięcia, (ii)
w przypadku przetwarzania Twoich danych na potrzeby udzielenia Ci odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji - do czasu udzielenie Ci odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji, a także na potrzeby przechowywania dowodów w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu wygaśnięcia tych roszczeń, (iii) w przypadku analizy aktywności użytkowników – do czasu wniesienia sprzeciwu, (iii) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisów prawa - przez czas określony w odpowiednich przepisach.

7. Twoje dane osobowe są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców: (i) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Ferrero m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp., które przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy z Ferrero, (ii) wszystkim użytkownikom Internetu (w odniesieniu do danych, które udostępniasz publicznie na Profilu), (iii) organom państwowym, w sytuacjach określonych prawem.

8. Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem serwisu społecznościowego, który może znajdować się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie zapewniają ochrony danych osobowych adekwatnej do poziomu ochrony w Unii Europejskiej, jednak dostawca serwisu społecznościowego gwarantuje adekwatny poziom ochrony danych osobowych poprzez udział w programie Tarcza Prywatności oraz zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych w serwisie społecznościowym znajdują się w polityce prywatności tego serwisu społecznościowego (m.in. dla Facebook i Instagram na stroni https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Youtube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl)

9. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ferrero, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii;

b) prawo do aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacjach określonych w art. 17 i 18 RODO;
d) w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody – prawo do uzyskania kopii danych osobowych dostarczonych przez Ciebie Ferrero w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych);
e) w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Ferrero – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli Twoja zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania – pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podejmowanych przed cofnięciem zgody.

10. Masz też prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych w UE lub organu ochrony danych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

11. Wszelkie pytania i żądania związane wykonywaniem Twoich praw możesz kierować na adres: iod.polska@ferrero.com.

12. Informacja może zostać zaktualizowana, o czym będziemy komunikować poprzez stronę ferrero.pl. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie aktualnej informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.