Praktyki i Staże - Zakład Produkcyjny

Ferrero Polska Sp. z .o. o, Zakład Produkcyjny zlokalizowany w Belsku Dużym k. Grójca, będący jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu spożywczego, w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza studentów/absolwentów do udziału w Programie Płatnych Praktyk Studenckich.

Program Płatnych Praktyk Studenckich jest dla osób, które:
• chcą szybko zdobyć cenne doświadczenie zawodowe,
• są studentami/absolwentami kierunków technicznych, kierunków związanych z technologią żywności lub inżynierią produkcji,
• są pasjonatami zagadnień technicznych/technologicznych!

Praca podczas praktyk w naszym zakładzie w Belsku Dużym, będzie polegać na wykonaniu konkretnego projektu pod okiem mentora/opiekunka praktyki. Zapewniamy wsparcie i wdrożenie na wszystkich etapach realizacji projektu. Czas trwania praktyki: od 1 do 3 miesięcy (termin do uzgodnienia).

Student/absolwent ma możliwość wyboru tematu projektu, który zrealizuje podczas praktyki.
Poniżej znajduje się tabela z listą konkretnych projektów z trzech obszarów tematycznych:
- Obszar Inżynieryjno-Techniczny
- Obszar Inżynierii/Organizacji Produkcji
- Obszar Zapewnienia Jakości

Pod każdym blokiem tematycznym znajduje się przycisk aplikuj. Po kliknięciu na niego pojawi się formularz rekrutacyjny, w którym kandydat/ka może zaznaczyć konkretny projekt jaki chce zrealizować.

Co oferujemy:
• Płatne praktyki;

• Najlepszym praktykantom zaproponujemy dalsze formy współpracy;
• Możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w nowoczesnym środowisku technicznym/technologicznym;
• Pracę w międzynarodowym zespole otwartym na dzielenie się wiedzą;
• Elastyczne godziny realizacji projektu;
• Przyjazne środowisko pracy.


PROJEKTY Z OBSZARU INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
Nr projektu
Opis projektu
1
Analiza awarii technicznych i ich źródeł na linii produkcyjnej z uwzględnieniem ilości generowanych braków dla określenia priorytetów interwencji technicznych
2
Analiza i modyfikacja pozycjonowania nietypowego wyrobu w elementach transportowych celem zapewnienia równomiernego statystycznie rozłożenia nietypowego wyrobu w jednostce opakowaniowej
3
Zaprojektowanie dodatkowej głowicy manipulatora służącej do przekładania wyrobów czekoladowych
4
Zaprojektowanie nowego układu transportowego w procesie produkcyjnym wyrobu cukierniczego
5
Zaprojektowanie dodatkowych układów bezpieczeństwa na istniejące przenośniki transportowe wyrobów cukierniczych
6
Zaprojektowanie stanowiska do kompletacji wyrobu gotowego na jednostce sprzedażowo-ekspozycyjnej
7
Zaprojektowanie ciągów transportowych w systemie AutoCAD na rozbudowywanej linii produkcyjnej wyrobu cukierniczego
8
Zaproponowanie sposobów niwelowania drgań podłoża celem eliminacji błędów urządzeń wagowych
9
Opracowanie koncepcji i metodyki wdrożenia technicznego BMS dla rozdzielni elektrycznych s.N. / n.N.
10
Przegląd i uaktualnienie projektów istniejących szaf elektrycznych w wersji papierowej i elektronicznej
11
Porównanie parametrów technicznych rozwiązań bram szybkobieżnych i segmentowych stosowanych w fabryce.
12
Analiza zastosowania freecooling'u - studium przypadków
13
Systemy HVAC- wybór najlepszych rozwiązań z punktu widzenia warunków zakładu
14
Analiza i studium wdrożenia układów centralnego smarowania w wybranym obszarze produkcyjnym zakładu
15
Diagnostyka urządzeń - standaryzacja pracy, raportowanie wraz z przygotowaniem protokołu napraw
16
Zaproponowanie zastosowania i rozwoju wibrodiagnostyki z nastawieniem na układy wolnoobrotowe
17
Analiza przyczyn zatrzymania ładunków paletowych na liniach grawitacyjnych wraz z propozycjami rozwiązania problemu
18
Magazyn wysokiego składowania - pomiary i analiza układnic magazynowych z uwzględnieniem układów odzysku energii elektrycznej
19
Aktualizacja dokumentacji systemów logistycznych. Przygotowanie zbiorczego lay-out systemów transportowych z uwzględnieniem nowych projektów.
20
Analiza tras transportowych i koniecznej infrastruktury dla projektu autonomicznych systemów transportowych w wybranym obszarze zakładu
21
Analiza instalacji wodnych na terenie zakładu Ferrero – stworzenie mapy zbiorczej z odbiorami wody oraz określenie zużyć normalnych w danych punktach,
22
Analiza instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu Ferrero - stworzenie mapy zbiorczej
23
Opracowanie mapy dla całego zakładu obejmującej drogi odbioru odpadów, drogi transportu substancji chemicznych, z zabezpieczeniem miejsc wrażliwych (np. ujęcia wody, itp.;), opracowanie zestawienia o wszystkich emitorach wraz mapą ich lokalizacji
24
Optymalizacja funkcjonowania systemu monitoringu zużycia mediów, a szczególnie energii elektrycznej w zakładzie
PROJEKTY Z OBSZARU INŻYNIERII/ORGANIZACJI PRODUKCJI
Nr projektu
Opis projektu
1
Analiza cykli produkcyjnych na wszystkich stanowiskach z uwzględnieniem wydajności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy na wybranej linii produkcyjnej dla przedstawienia elementów do doskonalenia
2
Studium i analiza rozłożenia  wag wyrobów czekoladowych na poszczególnych formach na linii produkcyjnej w zależności od etapów produkcji
3
Obszar produkcji - analiza poziomu hałasu oraz przygotowanie mapy akustycznej obszaru
4
Obszar przygotowania olejów jadalnych : analiza zużycia poszczególnych mediów ( para wodna, woda pitna, sprężone powietrze , woda chłodnicza) oraz wnioski dla optymalizacji ich zużycia
5
Przygotowanie propozycji automatyzacji pakowania wyrobu cukierniczego na bazie analizy powstawania wad jakościowych w strefie pakującej w celu ich redukcji
6
Sprawdzenie poprawności paletyzacji opakowań i ich aktualizacja
7
Wykorzystanie nowych narzędzi w SAP-ie do redukcji pozostałości opakowań
8
1. Analiza i weryfikacja czasu nieprodukcyjnego (autokontrola, inne przestoje) na liniach produkcyjnych 2. Optymalizacja istniejących raportów z wykorzystaniem narzędzi Excel oraz inne propozycje usprawnień dot. raportowania.
9
Weryfikacja planów remontowych linii produkcyjnej i propozycje obszarów doskonalenia
10
Projekt systemu zarządzania materiałami chemicznymi (tzw. lubrication materials ) stosowanymi na liniach produkcyjnych wyrobów cukierniczych
11
Analiza rozchodów i metody zarządzania materiałami niskorotującymi w magazynie technicznym
12
Praca przy praktycznym zastosowaniu narzędzi Lean Management a szczególnie metody 5S , PSG oraz SMED / KAIZEN - BLITZ oraz przygotowanie prezentacji do szkolenia nowych pracowników
PROJEKTY Z OBSZARU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Nr projektu
Opis projektu
1
Wpływ parametrów linii produkcyjnej oraz parametrów użytych półproduktów na wagę końcową wyrobów czekoladowych
2
Ustalenie optymalnych zakresów parametrów alweograficznych I fizykochemicznych dla typów mak pszennych używanych w procesach produkcyjnych wyrobów cukierniczych
3
Określenie współczynnika korelacji pomiędzy dyfraktometrami laserowymi do oznaczania granulacji półproduktowych cukierniczych
4
Analiza występujących zależności pomiędzy użytymi surowcami , parametrami linii produkcyjnej i powstawaniem wad wyrobu cukierniczego
5
Wpływ parametrów mechanicznych folii aluminiowej na wydajność linii pakującej wyrobów czekoladowych
6
Badanie szczelności opakowania foliowego wyrobów cukierniczych w zależności od użytych materiałów , warunków procesu produkcyjnego oraz procesów przechowalniczych

Rekrutacja

Jeśli, zainteresowany jesteś uczestniczeniem w naszym programie Płatnych Praktyk Studenckich, wypełnij formularz aplikacyjny dostępy po kliknięciu w przycisk Aplikuj, znajdujący się pod każdym blokiem projektów.1. Wypełnij formularz rekrutacyjny

Odpowiedz na zawarte w formularzu pytania i prześlij dokumenty aplikacyjne (CV) w formie załączników. W formularzu aplikacyjnym znajduje się pytanie: Wymierz projekt jaki chciałbyś/chciałabyś zrealizować? Możesz zaznaczyć jeden lub kilka projektów które są dla Ciebie interesujące.

2. Wstępna rozmowa telefoniczna

Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji zadzwonimy do wybranych Kandydatów. Podczas rozmowy telefonicznej zaproponujemy termin spotkania w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Belsku Duży.

3. Rozmowa rekrutacyjna

W spotkaniu rekrutacyjnym będzie uczestniczyć opiekun praktyki oraz przedstawiciel Działu HR. Podczas rozmowy chcemy aby Kandydaci poznali specyfikę pracy u nas oraz aby podzieli się z nami informacjami o swoich dokonaniach oraz oczekiwaniach.