KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KIEROWCÓW FERRERO POLSKA COMMERCIAL SP. Z O.O.


Na podstawie art. 13. i 14. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Ferrero Polska Commercial sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 („Ferrero”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Ferrero Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres email: iod.polska@ferrero.com.
 • Państwa dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Państwa lub od firmy, w której jesteście Państwo zatrudnieni, bądź z którą Państwo współpracujecie i na rzecz której wykonujecie Państwo usługi jako kierowca („firma”).
 • Zakres Państwa danych osobowych, które Ferrero przetwarza obejmuje: dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, narodowość, data urodzenia), dane dotyczące pojazdu (takie jak numer rejestracyjny samochodu, cysterny lub  naczepy), seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację, numer prawa jazdy wraz z informacją o kraju wydającym dokument, oraz dane kontaktowe (takie jak numer telefonu) (łącznie „dane osobowe”).
 • Ferrero przetwarza Państwa dane osobowe, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:

  • potwierdzenie Państwa tożsamości jako kierowców, którzy zdają lub obierają towar – przez okres do miesiąca od zakończenia czasu wykonania usługi;

  • organizacja pracy administracyjnej i operacyjnej Ferrero związanej z transportem i logistyką – do momentu realizacji tego celu.

  • ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku ze świadczonymi przez Państwa usługami – do końca okresu przedawnienia tych roszczeń i zakończenia prowadzonych w związku z nimi postępowań.

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty z grupy kapitałowej Ferrero, podmioty świadczące usługi transportowe, logistyczne oraz magazynowe, podmioty i osoby działające na zlecenie oraz w imieniu Ferrero (m.in. w zakresie usług ochrony mienia, informatycznych, finansowych, prawnych i doradczych), podmioty i osoby upoważnione przez Ferrero w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania Państwa danych oraz podmioty uprawnione do przetwarzania danych na mocy przepisów prawa (np. sądy, organy podatkowe, policja).
 • Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ferrero. W celu skorzystania z ww. uprawnień mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Ferrero.
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla możliwości wjazdu na teren Ferrero oraz prawidłowej realizacji usługi.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do krajów, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. W takim wypadku zastosujemy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia Państwa danych, w postaci przyjętych w Ferrero Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz zaakceptowanych decyzją Komisji Europejskiej Standardowych Klauzul Umownych. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Ferrero.