INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KLIENCI FERRERO POLSKA COMMERCIAL SP. Z O.O.


Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (Rozporządzenie (UE) 2016/679) w sprawie ochrony danych osobowych („Rozporządzenie”) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych („Dane osobowe”) jest FERRERO POLSKA COMMERCIAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 („Ferrero”).

Inspektor Ochrony Danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych, jak również w celu skorzystania z przysługujących Ci w związku z tym praw (które przedstawimy poniżej), prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.Polska@ferrero.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, zmierzającą do zawarcia umowy z Ferrero lub będącą stroną umowy z Ferrero, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy, gdy Twoje dane są do tego niezbędne (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania (w tym za pośrednictwem dystrybutorów) specjalnych warunków sprzedaży Produktów i specjalnych warunków współpracy w zakresie sprzedaży Produktów, merchandisingu i marketingu, a jeśli jesteś odwiedzany przez Przedstawicieli Ferrero - dodatkowo w celu zapewnienia wsparcia, w tym kontaktu, marketingu bezpośredniego Produktów oraz zarządzania personelem Ferrero w celu zapewnienia wsparcia; a także rozliczenia współpracy z partnerami biznesowymi (w tym dystrybutorami i sieciami franchisingowymi) dotyczącej m.in. sprzedaży Produktów, ich merchandisingu i marketingu oraz rozpatrywania reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu prowadzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne (w tym analizy skuteczności działań marketingowych, sprzedażowych i promocyjnych), raportowania, planowania produkcji, rozwoju usług, sieci sprzedaży Ferrero (w tym wyznaczanie celów sprzedażowych i marketingowych) oraz działań promocyjnych, optymalizacji portfolio Produktów w sklepach, oraz odpowiedniego dostosowania oferty handlowej Ferrero oraz warunków współpracy z partnerami biznesowymi; analizy i weryfikacji rzetelności kupieckiej partnerów biznesowych Ferrero, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu potwierdzenia nabycia Produktów przez konsumentów na potrzeby udziału przez nich w akcjach promocyjnych Ferrero i rozpatrzenia reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, która nabyła produkty Ferrero od dystrybutora naszych produktów, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

 • w celu należytego wykonywania umów z dystrybutorami naszych produktów, w tym na potrzeby prawidłowej identyfikacji zaopatrywanych przez dystrybutorów przedsiębiorców i umożliwienia rozliczenia na ich podstawie, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w ramach realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);w celu oferowania (w tym za pośrednictwem dystrybutorów) specjalnych warunków sprzedaży Produktów i specjalnych warunków współpracy w zakresie sprzedaży Produktów, merchandisingu i marketingu, a jeśli jesteś odwiedzany przez Przedstawicieli Ferrero - dodatkowo w celu zapewnienia wsparcia, w tym kontaktu, marketingu bezpośredniego Produktów oraz zarządzania personelem Ferrero w celu zapewnienia wsparcia; a także rozliczenia współpracy z partnerami biznesowymi (w tym dystrybutorami i sieciami franchisingowymi) dotyczącej m.in. sprzedaży Produktów, ich merchandisingu i marketingu oraz rozpatrywania reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu prowadzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne (w tym analizy skuteczności działań marketingowych, sprzedażowych i promocyjnych), raportowania, planowania produkcji, rozwoju usług, sieci sprzedaży Ferrero (w tym wyznaczanie celów sprzedażowych i marketingowych) oraz działań promocyjnych, optymalizacji portfolio Produktów w sklepach, oraz odpowiedniego dostosowania oferty handlowej Ferrero oraz warunków współpracy z partnerami biznesowymi; analizy i weryfikacji rzetelności kupieckiej partnerów biznesowych Ferrero, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu potwierdzenia nabycia Produktów przez konsumentów na potrzeby udziału przez nich w akcjach promocyjnych Ferrero i rozpatrzenia reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Ferrero, wskazaną przez kontrahenta jako koordynator, osoba odpowiedzialna lub inna osoba do kontaktu z Ferrero, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

 • w celu i zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków Ferrero związanych z realizacją umowy pomiędzy Ferrero a kontrahentem (kontakt w sprawie wykonania umowy, zapewnienie prawidłowej realizacji jej postanowień, weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się z Ferrero, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta), w ramach realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
​ ​Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która skierowała do Ferrero zapytanie kontaktowe za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

 • w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą od Ciebie otrzymaliśmy, w ramach realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z nadawcą otrzymanej wiadomości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie Danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie w związku z łączącą nas relacją, jak również, w niektórych przypadkach dane uzyskane z innych źródeł. W takich przypadkach:

- jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, która nabyła produkty Ferrero od dystrybutora naszych produktów, przetwarzamy następujące kategorie Twoich Danych osobowych: firma (nazwa prowadzonej działalności gospodarczej), adres, NIP oraz pozostałe dane odsprzedażowe produktów Ferrero i ogólnej kategorii, wygenerowane w ramach transakcji ich sprzedaży przez dystrybutora jego kontrahentom.

- jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Ferrero, wskazaną przez kontrahenta jako koordynator, osoba odpowiedzialna lub inna osoba do kontaktu z Ferrero, przetwarzamy następujące kategorie Twoich Danych osobowych: służbowe dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Okres przechowywania Danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy. Po upływie niżej wymienionych okresów podane przez Ciebie Dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

​Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, zmierzającą do zawarcia umowy z Ferrero lub będącą stroną umowy z Ferrero, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

 • wynikające z zawarcia z nami umowy – przez okres jej obowiązywania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową, do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;
 • dla potrzeb marketingu bezpośredniego i wsparcia sprzedaży naszych produktów i usług oraz w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi i dystrybucji itp.) – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu realizacji tego celu;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ferrero – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Ciebie obowiązków z nich wynikających. ​ 
Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, która nabyła produkty Ferrero od dystrybutora naszych produktów, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

 • pozyskane od naszych dystrybutorów w związku z realizacją zawartych z nimi umów – przez okres ich obowiązywania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tymi umowami, do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 • dla potrzeb marketingu bezpośredniego i wsparcia sprzedaży naszych produktów i usług oraz w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi i dystrybucji itp.) – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu realizacji tego celu.
​Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Ferrero, wskazaną przez kontrahenta jako koordynator, osoba odpowiedzialna lub inna osoba do kontaktu z Ferrero, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

 • przekazane przez kontrahenta Ferrero – przez okres obowiązywania umowy zawartej przez kontrahenta z Ferrero, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową, do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ferrero – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Ciebie obowiązków z nich wynikających. ​ 
Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która skierowała do Ferrero zapytanie kontaktowe za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

 • nie dłużej niż jest to konieczne do przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą od Ciebie otrzymaliśmy;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Odbiorcy Danych osobowych

Twoje Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z naszej grupy kapitałowej. Do Twoich Danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do otrzymania Twoich Danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pełna i aktualna lista spółek działających w charakterze podmiotów przetwarzających jest dostępna na żądanie w naszym Dziale Prywatności do którego można napisać na adres iod.polska@ferrero.com.

Obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą dane nie mogą być przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej. Gdyby jednak pojawiła się konieczność przekazania danych do krajów spoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do krajów, które nie oferują adekwatnej ochrony danych, Ferrero zobowiązuje się zapewnić poziom ochrony, który będzie adekwatny do wymagań prawa właściwego, także poprzez zawarcie konkretnych umów, w tym poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych.

Kopia zobowiązań podjętych przez strony trzecie w takich klauzulach jak również lista krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których dane osobowe zostały przekazane (jeśli ma to zastosowanie) są dostępne na żądanie w naszym Dziale Prywatności do którego można napisać na adres iod.polska@ferrero.com.

Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych przez Ferrero przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do swoich Danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, że są one przetwarzane oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich Danych osobowych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu);
 • przenoszenia Danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);
 • cofnięcia zgody w przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem prawa przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zmiany

Niniejsza informacja weszła w życie 14 czerwca 2019 r.

Powyższą informację mogą Państwo znaleźć na stronie ferrero.pl. Informacja może zostać zaktualizowana, o czym będziemy komunikować poprzez stronę ferrero.pl. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie aktualnej informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.