INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – PARTNERZY BIZNESOWI FERRERO POLSKA SP. Z O.O.

Warszawa, 15 czerwca 2022 r.

Administratorem Twoich danych osobowych jest FERRERO POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 („Ferrero”).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak również w celu skorzystania z przysługujących Ci w związku z tym praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.polska@ferrero.com.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych podmiotów zamierzających zawrzeć umowę z Ferrero
Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę z Ferrero, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: dane identyfikacyjne i dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (np. imię i nazwisko, firma, NIP, REGON), dane do korespondencji oraz dane finansowe (np. nazwa banku i numer rachunku bankowego).

Wyżej wymienione informacje stanowiące dane osobowe, będziemy przetwarzać:
 • w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (np. dla celów związanych z zarządzaniem umowami), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym obowiązków dotyczących zamówień, rozliczeń podatkowych i rachunkowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; oraz
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ferrero, takich jak:
  • ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami (w tym prowadzenie sporów sądowych),
  • prowadzenie wewnętrznej sprawozdawczości i kontroli (w obszarze bezpieczeństwa, wydajności, jakości usług, zachowania integralności finansowej),
  • weryfikacja spełniania przez partnerów biznesowych standardów prawnych i etycznych określonych przez Ferrero.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych podmiotów, z którymi Ferrero nawiązało umowę
Jeżeli jesteś stroną umowy z Ferrero, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: dane identyfikacyjne i dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (np. imię i nazwisko, firma, NIP, REGON), dane do korespondencji, dane finansowe (np. nazwa banku i numer rachunku bankowego)oraz inne dane związane z realizacją umowy.

Wyżej wymienione informacje stanowiące dane osobowe, będziemy przetwarzać:
 • w celu wykonania umowy (w tym dla celów związanych z zarządzaniem umowami, obsługą płatności i faktur, odbiorem towarów i/lub usług) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych lub związanych z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; oraz
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ferrero takich jak:
  • ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami (w tym prowadzenie sporów sądowych),
  • prowadzenie wewnętrznej sprawozdawczości i kontroli (w obszarze bezpieczeństwa, wydajności,jakości usług, zachowania integralności finansowej),
  • weryfikacja spełniania przez partnerów biznesowych standardów prawnych i etycznych określonych przez Ferrero.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych osób działających w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2
Jeżeli jesteś członkiem personelu, pełnomocnikiem, reprezentantem lub osobą wyznaczoną do kontaktu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1 lub 2 powyżej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam przez ten podmiot, takie jak: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja) oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Wyżej wymienione informacje stanowiące dane osobowe, będziemy przetwarzać:
 • w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; oraz
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ferrero takich jak:
  • ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami (w tym prowadzenie sporów sądowych),
  • wykonanie lub zawarcie umowy z podmiotem, którego reprezentujesz,
  • prowadzenie wewnętrznej sprawozdawczości i kontroli (w obszarze bezpieczeństwa, wydajności, jakości usług, zachowania integralności finansowej),
  • weryfikacja spełniania przez partnerów biznesowych standardów prawnych i etycznych określonych przez Ferrero.

 • Okres, przez jaki przechowujemy Twoje dane
Co do zasady dane osobowe zbierane przez Ferrero w związku z oceną partnera businessowego i/lub zawarciem umowy są przechowywane przez okres 5 lat.

Ponadto, w przypadku nawiązania stosunku umownego, Ferrero przechowuje dane osobowe niezbędne do jej wykonywania i udokumentowania przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń lub zakończenia związanych z nimi postępowań.

W każdym przypadku Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez Ferrero dłużej, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa (w szczególności prawa podatkowego).

 • Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z naszej grupy kapitałowej, naszym podwykonawcom (takim jak: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne) oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby jednak pojawiła się konieczność przekazania danych do krajów poza EOG, w tym do krajów, które nie oferują adekwatnej ochrony danych, Ferrero zobowiązuje się zapewnić poziom ochrony, który będzie adekwatny do wymagań prawa właściwego, w tym poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych i wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających.

 • Kopia takich ustaleń jak również lista krajów spoza EOG, do których dane osobowe zostały przekazane, zostaną Ci udostępnione po przesłaniu zgłoszenia do naszego inspektora ochrony danych na adres iod.polska@ferrero.com.

 • Przysługujące Ci prawa i dodatkowe informacje
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, że są one przetwarzane oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi, na przetwarzanie przez Ferrero Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/).

Twoje dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących Twojej osoby.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i prawidłowego wykonywania umów handlowych. Brak ww. danych uniemożliwi podpisanie umowy handlowej, należyte wypełnianie właściwych przedumownych i umownych obowiązków lub, w przypadku dotychczasowych umów, wypełnianie obowiązków i zobowiązań wynikających z takich umów.

 • Zmiany
Niniejsza informacja weszła w życie 15 czerwca 2022 r.

Powyższą informację mogą Państwo znaleźć na stronie www.ferrero.pl. Informacja może zostać zaktualizowana, o czym będziemy komunikować poprzez ww. stronę. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie aktualnej informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich osób, których dane mogą być przetwarzane (osoby reprezentujące organizację, personel, pełnomocnicy, pracownicy odpowiedzialni za kontakty z naszą Ferrero), o treści tej informacji.

English version