PRAKTYKI I STAŻE - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Ferrero Polska Sp. z .o. o, Zakład Produkcyjny zlokalizowany w Belsku Dużym k. Grójca, będący jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu spożywczego,
w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza studentów/absolwentów do udziału w Programie Płatnych Praktyk Studenckich.

Program Płatnych Praktyk Studenckich jest dla osób, które:
  • chcą szybko zdobyć cenne doświadczenie zawodowe,
  • są studentami/absolwentami kierunków technicznych, kierunków związanych z technologią żywności lub inżynierią produkcji,
  • są pasjonatami zagadnień technicznych/technologicznych!
Praktyki w naszym zakładzie w Belsku Dużym, będą polegać na wykonaniu konkretnego projektu pod okiem mentora/opiekunka praktyki. Zapewniamy wsparcie i wdrożenie na wszystkich etapach realizacji projektu. Czas trwania praktyki: od 1 do 3 miesięcy (termin do uzgodnienia).

Student/absolwent ma możliwość wyboru tematu projektu, który zrealizuje podczas praktyki.

Poniżej znajduje się tabela z listą konkretnych projektów z trzech obszarów tematycznych:
- Obszar Inżynieryjno-Techniczny
- Obszar Zapewnienia Jakości
- Obszar Inżynierii/Organizacji Produkcji

Pod każdym blokiem tematycznym znajduje się przycisk aplikuj. Po kliknięciu na niego pojawi się formularz rekrutacyjny, w którym kandydat/ka może zaznaczyć konkretny projekt jaki chce zrealizować.


Co oferujemy:
  • Płatne praktyki;
  • Najlepszym praktykantom zaproponujemy dalsze formy współpracy;
  • Możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w nowoczesnym środowisku technicznym/technologicznym;
  • Praktyki w międzynarodowym zespole otwartym na dzielenie się wiedzą;
  • Elastyczne godziny realizacji projektu;
  • Przyjazne środowiskoPROJEKTY Z OBSZARU INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
NR PROJEKTU OPIS PROJEKTU
1 Analiza zastosowania freecooling'u i odzysków ciepła - studium przypadków oraz analiza opłacalności.
2 Systemy HVAC- analiza przepływów wód lodowych i klimatyzacji, aktualizacja projektów.
3 Systemy HVAC- analiza przepływów nośników ciepła w zakładzie /para wodna, wody technologiczne/- aktualizacja projektów
4 Wykonanie projektu 3D wraz z dokumentacją techniczną 2D stacji dokującej do szybkiej wymiany i grzania nalewarki czekolady.


PROJEKTY Z OBSZARU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
NR PROJEKTU OPIS PROJEKTU
1 Badanie stabilności oksydacyjnej olejów palmowych z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej i metod stosowanych w zakładzie. Projekt obejmuje:
1. Analiza oksydacyjna wybranych olejów,
2. Określenie wpływu temperatury przechowywania na parametry oleju,
3. Określenie wpływu parametrów dezodoryzacji na parametry oksydacyjne oleju,
4. Określenie zachowania oleju w czasie.
2 Mąka pszenna- badania alweograficzne i fizykochemiczne - ustalenie optymalnych zakresów parametrów. Projekt obejmuje:
1. Analiza fizykochemiczna wybranych typów mąki pszennej używanych do produkcji,
2. Analiza alweograficzna wbranych typów mąki pszennej,
3. Analiza parametrów mąki używanej do produkcji.PROJEKTY Z OBSZARU INŻYNIERII / ORGANIZACJI PRODUKCJI
NR PROJEKTU OPIS PROJEKTU
1 Analiza braków oraz ich przyczyn powstających na wybranych liniach produkcji wielopaków słodyczowych.
Projekt prowadzony na wybranej linii produkcji wielopaków słodyczowych, obejmujący:
1. Klasyfikacje rodzaju i ilości powstających braków,
2. Analiza okresowa powstających braków,
3. Ustalenie przyczyn powstawania braków,
4. Zaproponowanie działań mających na celu zmniejszenie ilości braków.
2 Przygotowanie filmów szkoleniowych - instrukcji pracy dla wybranych stanowisk na liniach produkcji słodyczy. Projekt obejmuje:
1. Zapoznanie się z zakresem prac na wybranych stanowiskach objętych projektem,
2. Przygotowanie w formie papierowej instrukcji pracy na wybranych stanowiskach w oparciu o analizę wykonywanych czynności, rozmowy z Operatorami,
3. Wykonanie filmów szkoleniowych wyjaśniających w prosty sposób czynności konieczne do wykonania na danym stanowisku.
3 Projekt usprawnień (obudowy) urządzeń procesowych dla obniżenia poziomu hałasu poniżej 85 dB na wybranym obszarze zakładu. Projekt obejmuje:
1. Wykonanie pomiaru hałasu na wybranym obszarze,
2. Stworzenie mapy hałasu,
3. Zdefiniowanie źródeł hałasu,
4. Zaproponowanie obudów/usprawnień wybranych urządzeń pozwalających na obniżenie poziomu hałasu w wybranym obszarze.
4 Ruch drogowy na terenie zakładu - propozycje usprawnień. Projekt obejmuje:
1. Wykonanie mapy poruszania się pojazdu po zakładzie,
2. Zaproponowanie optymalizacji ruchu pojazdów w oparciu o podane założenia poruszania się po zakładzie.
5 Stworzenie fotografii dnia pracy dla kilku stanowisk (np. Mistrz, Brygadzista,….)
na wybranych liniach produkcyjnych. Projekt obejmuje:
1. Stworzenie listy czynności do wykonania wraz z ich czasem realizacji,
2. Stworzenie wizualnej wersji dnia pracy.
6 W obszarze danego działu produkcyjnego wskazanie przepływu informacji pomiędzy pracownikami (brygadziści- mistrzowie - kierownicy linii). Projekt obejmuje:
1. Analizę stanu obecnego przepływu informacji,
2. Określenie interesariuszy,
3. Analizę narzędzi stosowanych w procesie komunikacji,
4. Propozycje modyfikacji (np. formularza przekazywania informacji).
7 Analiza pól odkładczych na wybranym obszarze produkcji. Projekt obejmuje:
1. Tworzenie mapy występujących pól odkładczych na wybranym obszarze z użyciem programu Autocad,
2. Analiza przepływu w każdym punkcie,
3. Wyliczenia teoretyczne wymaganej ilości pól odkładczych,
4. Propozycje zmian.
8 Analiza akustyczna terenu zewnętrznego zakładu. Projekt obejmuje:
1. Pomiary akustyczne terenu zewnętrznego w obrębie zakładu (dzień/noc),
2. Pomiary hałasu w otoczeniu zakładu (dzień /noc),
3. Stworzenie listy punktów emisji hałasu wewnątrz zakładu,
4. Stworzenie mapy emisji hałasu,
5. Przygotowanie propozycji działań redukujących emisje (przenoszenie emitorów, ekrany akustyczne itp.).
9 Pomiary termograficzne magazynów wewnętrznych. Projekt obejmuje:
1. Pomiary termograficzne magazynów wewnętrznych zakładu (komory chłodnicze, doki załadunkowe),
2. Określenie wpływu warunków temp. na zużycia elektryczne i cieplne magazynów,
3. Przygotowanie propozycji działań redukujących zużycie energii (izolacje, wymiany elementów).
10 Odciążenie kanalizacji ściekowej zakładu. Projekt obejmuje:
1. Określenie punktów zrzutu ze stacji uzdatniania wody, układów zmiękczania, stacji osmozy, wież chłodniczych, odmulania i odsalania kotłów,
2. Stworzenie mapy zrzutów z w/w punktów,
3. Przygotowanie schematów uzupełnienia układów pomiarowych w celu określenia wielkości zrzutów,
4. Przygotowanie propozycji zmniejszenia obciążenia sieci kanalizacji ściekowej (przełączenia zrzutów, ponowne wykorzystanie wody itp.).
11 Analiza możliwości wykorzystania pozostałości poprodukcyjnych. Projekt obejmuje:
1. Określenie miejsc wytwarzania pozostałości poprodukcyjnych w całym zakładzie,
2. Dokonanie podziału pozostałości na czyste, materiały paszowe oraz produkty uboczne,
3. Przedstawienie sposobów zagospodarowani różnych pozostałości poprodukcyjnych,
4. Opracowanie rysunków i schematów dla każdej z linii,
5. Ocena ekonomiczna wariantów zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych.
12 Mapa emitorów zakładowych. Projekt obejmuje:
1. Stworzenie listy emitorów z danymi lokalizacyjnymi i parametrami,
2. Opracowanie wykazu emitorów i ich wskaźników emisyjnych,
3. Naniesienie na plan zakładu punktów z lokalizacją emitorów,
4. Opracowanie narzędzia do oceny zależności parametrów emitora a wartością wskaźnika emisji.
13 Przygotowanie filmów szkoleniowych - instrukcji pracy dla wybranych stanowisk na wybranych liniach obszaru produkcyjnego. Projekt obejmuje:
1. Zapoznanie się z zakresem prac  na wybranych stanowiskach objętych projektem,
2. Przygotowanie  w formie papierowej instrukcji pracy na wybranych stanowiskach w oparciu o analizę wykonywanych czynności ,rozmowy z operatorami,
3. Wykonanie filmów szkoleniowych wyjaśniających w prosty sposób czynności  konieczne do wykonania na danym stanowisku.
14 Analiza strat półproduktu na wybranych liniach obszaru produkcyjnego. Projekt obejmuje:
1. Analiza miejsc powstawania strat półproduktu
2. Analiza przyczyn powstawania strat półproduktu
3. Propozycja wdrożenie działań korygujących mających na celu redukcje strat.Rekrutacja

Jeśli, zainteresowany jesteś uczestniczeniem w naszym programie Płatnych Praktyk Studenckich, wypełnij formularz aplikacyjny dostępny po kliknięciu w przycisk Aplikuj, znajdujący się pod każdym blokiem projektów. Zachęcamy do jak najszybszego składania aplikacji, nie później niż do 31.05.2022.

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny.

Odpowiedz na zawarte w formularzu pytania i prześlij dokumenty aplikacyjne (CV) w formie załączników. W formularzu aplikacyjnym znajduje się pytanie: Jaki projekt chcesz zrealizować? Możesz zaznaczyć jeden lub kilka projektów które są dla Ciebie interesujące.

2. Wstępna rozmowa telefoniczna.

Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji zadzwonimy do wybranych Kandydatów. Podczas rozmowy telefonicznej zaproponujemy termin spotkania w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Belsku Duży.

3. Rozmowa rekrutacyjna. 

W spotkaniu rekrutacyjnym będzie uczestniczyć Opiekun praktyki oraz przedstawiciel Działu HR. Podczas rozmowy chcemy poznać wzajemne oczekiwania i ustalić sposób działania.