Najważniejsze wartości

Stałe zaangażowanie Grupy

LOJALNOŚĆ I ZAUFANIE

Stała uwaga skierowana na potrzeby konsumenta jest założeniem i podstawą polityki naszej Firmy, dążącej do maksymalnej przejrzystości i najwyższej jakości.

Lojalność w stosunku do konsumentów oraz zaufanie, jakim obdarzają nas codziennie, kupując nasze produkty, są mocnym zaczątkiem trwałego związku, który nas łączy.

Podstawą zachowań i postaw, jakie przyjmujemy w pracy, jest wzajemne zaufanie między kolegami, pełna dyspozycyjność i przejrzystość w stosunku do Grupy oraz w stosunku do całego otoczenia naszej Firmy, z którym stykamy się w codziennej pracy

SZACUNEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W oparciu o poszanowanie równości dajemy szansę osobistego i zawodowego rozwoju i samorealizacji każdemu pracownikowi. W ten sposób przyczyniamy się także do rozwoju lokalnych społeczności, umacniając więź jaka nas łączy z miejscami, w których jesteśmy obecni.

Dokładamy starań, aby unikać jakiejkolwiek dyskryminacji w regulacjach stosunków pracy we wszystkich spółkach Grupy, od samej chwili przyjęcia do pracy. Głównym celem naszej strategii zatrudnienia jest współpraca długoterminowa, której podstawami są rozwój zawodowy i system wynagradzania wyników.

Zapewniamy swobodę zrzeszania się i rzeczywistego korzystania z prawa do negocjacji, przysługującego związkom zawodowym.
Ochrona zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska są w centrum naszych starań. Zarządzamy naszymi zakładami poprzez racjonalne używanie zasobów wodnych, surowców, materiałów i energii, włącznie z jej odnawialnymi źródłami. Dążymy do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko we wszystkich jego formach, a zwłaszcza poprzez redukcję emisji spalin, eliminację niegospodarności i właściwą gospodarkę odpadami.

Popieramy ochronę godności ludzkiej oraz całkowite i bezwzględne poszanowanie praw człowieka we wszystkich miejscach, w których działają spółki Grupy.
Popieramy zakaz wykorzystywania pracy nieletnich i pracy przymusowej, na obszarze, na którym posiadamy wpływy, oraz w całym łańcuchu produkcyjnym, poprzez instrumenty prawne oraz utrzymywanie bliskich kontaktów ze społecznościami lokalnymi.

UCZCIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ

 Nasz sposób komunikowania się ze światem zewnętrznym, łącznie z reklamą, jest nacechowany poszanowaniem godności człowieka, rodziny i dziecka zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi i moralnymi. Opiera się na odpowiednim użyciu naszych produktów i dąży do promocji zdrowego trybu życia.

Nasze przekazy informacyjne (kampanie społeczne) skierowane do instytucji międzynarodowych, krajowych i lokalnych opierają się na solidnej wiedzy naukowej oraz intelektualnej uczciwości i przejrzystości zachowań i postaw

PASJA DO JAKOŚCI, BADAŃ I INNOWACYJNOŚCI

Naszym celem jest tworzenie produktów jedynych w swoim rodzaju, wykorzystujących innowacyjne badania i nowatorskie technologie produkcyjne, powstających w oparciu o nasze pomysły i konstrukcje. Nasza praca staje się ekscytującą przygodą, w której realizujemy naszą pasję badawczą i zrywamy z powszechnie przyjętymi wzorcami, dążąc do odkrywania nowych, nieznanych terytoriów, z dala od wąsko pojmowanych, tradycyjnych dyscyplin.

Stosujemy dopracowany system zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów, chroniący organoleptyczne i odżywcze właściwości wykorzystywanych surowców.

Podstawą naszego sukcesu jest staranna selekcja surowców najwyższej jakości, w które zaopatrujemy się w pełnym poszanowaniu ścisłych zasad dotyczących ich pochodzenia, zbioru i obróbki.

W świetle rosnącego na całym świecie zainteresowania kwestiami bezpieczeństwa żywności, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, ukierunkowujemy naszą strategię rozwojową i inwestycje produkcyjne na tworzenie produktów o najwyższej jakości, sprawdzonych pod względem ich wartości odżywczej i porcjowania, tak aby można było włączyć ich spożycie w zbilansowaną dietę dzienną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i rodziny.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość wiążemy w dużej mierze ze słowem „inicjatywa" – wartością, która zawiera w sobie cechy zaradności i operatywności. Inicjatywa to dla nas również impuls do maksymalizacji efektów.

Różnica między znakomitą strategią a sukcesem leży w zdolności wytworzenia przejrzystej wizji, pro-aktywności we własnych przedsięwzięciach, terminowości i wzorowym wykonaniu.

Grupa Ferrero osiąga takie sukcesy z racji swej trwałej i głęboko zakorzenionej kultury „nauki poprzez działanie". Kluczowym elementem decydującym o trwałości modelu Ferrero jest kumulacja kompetencji technicznych i wiedzy na temat produktów, rynków i klientów, która prowadzi nas od „tworzenia wartości" do akcentowania „wartości tworzenia".

Jesteśmy przedsiębiorstwem napędzanym wiarą w postęp i wyobrażeniem lepszego jutra. Świat należy do tych, którzy są żądni sukcesu i uznania, będąc jednocześnie zdeterminowanymi w swoim nieustannym dążeniu do doskonałości.

PRACUJ, TWÓRZ, DAWAJ - FUNDACJA FERRERO

Utożsamiamy się z mottem : „Pracuj, twórz, dawaj”, sformułowanym i wprowadzonym przez Michele Ferrero na samym początku działalności. Mówiąc ściśle, etykę działania zawsze przedkładamy nad praktykę dobrego wrażenia.

Jest to filozofia, która przyczyniła się do powstania i nadal stanowi inspirację dla:
  • Fundacji Ferrero, która poprzez działalność społeczną i kulturalną utrzymuje żywe i stałe kontakty z emerytowanymi pracownikami Ferrero oraz umacnia więzi z lokalnymi społecznościami, wśród których jesteśmy obecni;
  • „Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero”, opartego na zasadzie ponownego inwestowania pochodzących z niego zysków w celu polepszenia warunków życiowych społeczeństw krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;
  • całej Grupy Ferrero w codziennym zaangażowaniu w akcje z zakresu odpowiedzialności społecznej, które od zawsze towarzyszyły i towarzyszą naszemu sposobowi bycia i działania.