Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

FERRERO POLSKA COMMERCIAL SP. Z O.O.


§ 1
Definicje

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1. Polityka Prywatności – dokument o nazwie „Polityka prywatności Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o." zawierający postanowienia dotyczące celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępny w Serwisie;
2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, ustanowiony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.ferrero.pl,
umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług;
4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną; Umowa – umowa, której przedmiotem jest
świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników;
5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Użytkowników w ramach Serwisu, o których mowa w § 3 ust.2 Regulaminu;
6. Usługodawca – Ferrero Polska Commercial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113, której akta rejestrowe przechowuje
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadająca NIP 1080016327, o kapitale zakładowym 30.005.000,00 zł; adres e-mail: Serwis.konsumencki@ferrero.com;
7. Użytkownik – osoba fizyczna spełniająca warunki Regulaminu, która poprzez odwiedzenie
Serwisu i akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

§ 2
Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa:
    1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
    2. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
    3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną;
    4. rodzaj i zakres Usług;
    5. warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę;
    6. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
    7. tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi
postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§ 3
Charakter Serwisu. Warunki świadczenia Usług

1. Serwis jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno-reklamowym, umożliwiającym Usługodawcy:
    1. udostępnianie Użytkownikom informacji na temat produktów i działalności Ferrero,
    2. kontakt z serwisem konsumenckim Ferrero.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę między innymi
poprzez udostępnienie Użytkownikom możliwości:
    1. uzyskania informacji o produktach i działalności Ferrero,
    2. skierowania zapytań do serwisu konsumenckiego Ferrero.
3. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy
Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
1. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz na spełnianie świadczeń z Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy do chwili jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu oraz że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 4
Prawa i zobowiązania Stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług zewzględu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższychprzyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie, w którym wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
    1. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z
    prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie
    powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji w tym przedmiocie;
    2. zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika
    Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy
    Użytkownika.

3. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Zabronione jest kopiowanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zamieszczanych w Serwisie bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.
4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Serwisie treści, danych, zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie obowiązujących
przepisów prawa i Regulaminu.
5. Zakazane jest:
dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
 dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają oprogramowanie wirusowe lub inne kody
komputerowe, pliki lub program przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania
funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają jakiekolwiek reklamy, materiały
promocyjne, "wiadomości-śmieci", "spam", "łańcuszki," "piramidy finansowe," lub jakiekolwiek
inne formy akwizycji.

§ 5
Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe postanowienia regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez
Usługodawcę zostały wskazane w Polityce prywatności.


§ 6
Odpowiedzialność


1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną własnymi działaniami w Serwisie, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych.
2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez
    Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
    2. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych
    (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym Usługodawca nie mógł zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności;
3. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez
Użytkowników, z wyłączeniem informacji oraz materiałów pobranych i wysyłanych za
pośrednictwem Serwisu;
4. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu;
5. zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez
Użytkownika.

§ 7
Procedura reklamacyjna

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu. Reklamacje powinny być zgłaszane na następujący adres e-mail: Serwis.konsumencki@ferrero.com.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
    1. dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail),
    2. przedmiot reklamacji,
3. okoliczności uzasadniające reklamację.
    1. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera daneniepełne,
    błędne lub  nieprawdziwe. Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację
    do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
    Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie
    reklamacji do chwili jego uzupełnienia.
1. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 8
Zawarcie i rozwiązanie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika, zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.
3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zaniechanie korzystania z Serwisu.

§ 9
Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach.
3. Użytkownik, który nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien zaniechać korzystania z Serwisu od dnia wejścia zmian w życie.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.ferrero.pl w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.