Polityka prywatności – B2B

W związku z obrotem przez Państwa produktami Ferrero, w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 („Ferrero”). Ferrero powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym celu wykonania Państwa praw – na adres korespondencyjny Ferrero lub na adres email: iod.polska@ferrero.com.

2. Ferrero przetwarza następujące kategorie Państwa danych: (i) dane identyfikacyjne i kontaktowe (jak imię i nazwisko, nazwa Państwa firmy, NIP, REGON, dane siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu); (ii) dane dotyczące zakupu przez Państwa produktów Ferrero („Produkty”), m.in. zawarte w dokumentach sprzedaży Produktów; (iii) dane dotyczące relacji Ferrero z Państwem, (iv) dane kontaktowe Państwa pracowników i współpracowników lub innych osób które reprezentują Państwa w relacji z Ferrero, w szczególności przy zawarciu i wykonywaniu umowy.

3. Ferrero przetwarza Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) zawarcia i wykonania umowy, jeśli taka wiąże Państwa z Ferrero – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i rachunkowych – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ferrero (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) oferowania Państwu, w tym za pośrednictwem dystrybutorów, specjalnych warunków sprzedaży Produktów, specjalnych warunków współpracy w zakresie sprzedaży Produktów, merchandisingu i marketingu, a jeśli są Państwo odwiedzani przez Przedstawicieli Ferrero - dodatkowo w celu zapewnienia Państwu wsparcia, w tym kontaktu z Państwem, marketingu bezpośredniego Produktów oraz zarządzania personelem Ferrero w celu zapewnienia Państwu wsparcia; a także rozliczenia współpracy z partnerami biznesowymi (w tym dystrybutorami i sieciami franchisingowymi) dotyczącej m.in. sprzedaży Produktów, ich merchandisingu i marketingu oraz rozpatrzenia Państwa reklamacji – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ferrero i dystrybutorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) prowadzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne (w tym analizy skuteczności działań marketingowych, sprzedażowych i promocyjnych), raportowania, planowania produkcji, rozwoju usług, sieci sprzedaży Ferrero (w tym wyznaczanie celów sprzedażowych i marketingowych) oraz działań promocyjnych, optymalizacji portfolio Produktów w sklepach, oraz odpowiedniego dostosowania oferty handlowej Ferrero oraz warunków współpracy z partnerami biznesowymi; analizy i weryfikacji rzetelności kupieckiej partnerów biznesowych Ferrero w związku z obowiązkami prawnymi – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ferrero (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) potwierdzenia nabycia Produktów przez konsumentów na potrzeby udziału przez nich w akcjach promocyjnych Ferrero i rozpatrzenia reklamacji – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ferrero i konsumentów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Uzasadniony interes Ferrero, dystrybutorów oraz konsumentów, o którym mowa w lit c)-e) polega na optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej w powiązaniu z działalnością marketingową (zapewnieniu współpracy z Państwem, oferowaniu Państwu specjalnych warunków sprzedaży, wykonywaniu analiz rynkowych pod kątem marketingowym i sprzedażowym, zapewnieniu jakości Produktów) oraz wsparciu procesu sprzedaży Produktów (w tym poprzez organizację akcji promocyjnych dla konsumentów).

Po zważeniu interesu Ferrero, dystrybutorów, konsumentów oraz Państwa interesów, praw i wolności uznaliśmy, że powyższe czynności nie będą ingerować nadmiernie w Państwa prywatność. Uwzględniliśmy przy tym, że przetwarzamy dane związane wyłącznie z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, a ich przetwarzanie ma także na celu zwiększenie obrotu prowadzonej przez Państwa działalności. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać u inspektora ochrony danych.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: (i) partnerom biznesowym Ferrero, w tym dystrybutorowi, od którego nabyli Państwo Produkty lub sieci franchisingowej, której są Państwo członkiem; (ii) innym podmiotom z Grupy Ferrero; (iii) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ferrero zgodnie z poleceniem Ferrero i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, analitycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, doradczych, audytorskich, prawnych; oraz (iv) uprawnionym organom państwowym.

5. Ferrero będzie przechowywała Państwa dane osobowe przez okres, w którym na podstawie przepisów prawa organy państwowe mogą wymagać od Ferrero wykazania prawnie istotnych faktów lub przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Państwa dane osobowe pochodzą od Państwa, dystrybutorów od których nabyli Państwo Produkty, z sieci której są Państwo członkiem, z publicznie dostępnych źródeł jak CEIDG lub rejestr REGON, oraz od konsumentów, którzy nabyli od Państwa Produkty.

7. Ferrero wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa gwarantujące odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych.

8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie:

a) potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,

b) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,

c) zażądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach określonych art. 17 i 18 RODO;

d) wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego;

e) w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, innego niż marketing bezpośredni - wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

f) w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy - do przenoszenia danych – tj. prawo do uzyskania kopii danych osobowych dostarczonych przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

9. Informacja może zostać zaktualizowana, o czym będziemy komunikować poprzez stronę ferrero.pl. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie aktualnej informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.