Działalność społeczna

Działalność społeczna Ferrero stanowi część misji etyczno-socjalnej Grupy.
Jedną z form działalności społecznej Ferrero jest tworzenie tzw. firm pro-społecznych.
Projekt ten ma na celu zaangażowanie się Ferrero w poprawę warunków życia oraz rozwój najuboższych obszarów Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Koncentruje się on na takich działaniach jak:
a) tworzenie nowych miejsc pracy w krajach słabiej rozwiniętych przy realizacji produktów, które mogą być poddawane procesom produkcyjnym w tych krajach mimo odmiennych warunków klimatycznych na danych obszarach (wysokie temperatury, duża wilgotność powietrza), a także odzwierciadlają potrzeby żywieniowe mieszkańców uwzględniając jednocześnie ich ograniczone możliwości finansowe;

b) reinwestowanie części dochodów z tej działalności w inicjatywy lokalne o charakterze socjalnym, mające na celu przede wszystkim poprawę stanu zdrowia i edukację dzieci i młodzieży z danego obszaru.

Pierwsza firma pro-społeczna Ferrero działa w Kamerunie od czerwca 2004.
Zostały już stworzone konkretne podstawy dla funkcjonowania firm pro-społecznych w wybranych rejonach Afryki Południowej i Indii. Grupa inwestuje w długoterminowy rozwój i jak najszerszy zasięg firm pro-społecznych.